Szukaj:
Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2016-09-08 10:49:26
Widoczne informacje (adresy, nazwiska, numery telefonów itp.) najprawdopodobniej uległy zmianom i mogą nie być aktualne!

Powrót do aktualnego wyglądu

INWESTYCJE


      http://www.zainwestujwekologie.pl/img/layout/logo.png                                                                               

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 

Nazwa zadania: "Remont zbiornika retencyjnego oraz stacji uzdatniania wody  na  terenie SPZOZ w Wieluniu"

Koszt całkowity realizacji zadania brutto: 522.749,50 zł

W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 350.554,00 zł

Remont zbiornika retencyjnego oraz stacji uzdatniania wody  na  terenie SPZOZ w Wieluniu realizowany jest  ul. Szpitalnej 16, na działce 30/13, obręb 13, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.06.2015 r. 

Zrealizowany będzie w następujących etapach:

a) Etap I - Wykonanie odcinków instalacji wodociągowej od studzienki wodomierzowej do starej kotłowni oraz od komory zasuw do hydroforni w budynku Szpitala

b)  Etap II -  Remont zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3

c)   Etap III -Wykonanie remontu Stacji Uzdatniania Wody i Hydroforni

Wykonawca zadania: WATERTECH  Dorota Grzelak - Kowalczyk, 91-496 Łódź, ul. Świtezianki 16

Zakończenie realizacji zadania:  do dnia 31 października 2016 r.

Link do strony http://www.zainwestujwekologie.pl

 Od roku 2000 przeprowadzano szereg działań restrukturyzacyjnych i inwestycji, m.in. ograniczenie zatrudnienia, likwidację nierentownych komórek organizacyjnych i utworzenie nowych, przynoszących zyski, przekazano wykonywanie usług związanych z utrzymaniem czystości, praniem, cateringiem firmom zewnętrznym.
Zinformatyzowano oddziały szpitalne.
W 2008 roku wyremontowano część pomieszczeń i utworzono w nich Oddział Rehabilitacji.
Ze środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego w roku 2010 przeprowadzono generalny remont Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Gabinetu Fizykoterapii, Poradni Chirurgicznej dla Dzieci oraz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. w roku 2011 w  ramach w/w środków oddano do użytku Centralną Sterylizatornię.
W chwili obecnej trwają prace związane z remontem Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz ucyfrowieniem Działu Rentgenodiagnostyki.
Zakupiono również sprzęt medyczny, m.in. nowoczesny aparat RTG.