INWESTYCJE


                                                                         

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 

Nazwa zadania: "Remont zbiornika retencyjnego oraz stacji uzdatniania wody  na  terenie SPZOZ w Wieluniu"

Koszt całkowity realizacji zadania brutto: 522.749,50 zł

W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 350.554,00 zł

Remont zbiornika retencyjnego oraz stacji uzdatniania wody  na  terenie SPZOZ w Wieluniu realizowany jest  ul. Szpitalnej 16, na działce 30/13, obręb 13, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.06.2015 r. 

Zrealizowany będzie w następujących etapach:

a) Etap I - Wykonanie odcinków instalacji wodociągowej od studzienki wodomierzowej do starej kotłowni oraz od komory zasuw do hydroforni w budynku Szpitala

b)  Etap II -  Remont zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3

c)   Etap III -Wykonanie remontu Stacji Uzdatniania Wody i Hydroforni

Wykonawca zadania: WATERTECH  Dorota Grzelak - Kowalczyk, 91-496 Łódź, ul. Świtezianki 16

Zakończenie realizacji zadania:  do dnia 31 października 2016 r.

Link do strony http://www.zainwestujwekologie.pl

 


Copyright © 2014 LTC Sp. z o.o.