Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szpital.powiat.wielun.pl


Wieluń: Zakup z dostawą zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Wieluniu.SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 43 / 2013
Numer ogłoszenia: 276613 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu , ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. +48 43 840 68 00, faks 43 840 68 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Wieluniu.SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 43 / 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET Nr 1 Dostawa zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi PAKIET Nr 2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego PAKIET Nr 3 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 33.14.10.00-0, 33.79.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT, cła przy czym cena netto pozostaje bez zmian

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W Dziale OiZP pokój 204 - nieodpłatnie SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ulica Szpitalna 16 , 98 - 300 Wieluń - SEKRETARIAT POKÓJ nr 216....

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET Nr 1 Dostawa zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET Nr 2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET Nr 3 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.